Yazım Kuralları

1. Değerlendirilmesi amacıyla dergimize gönderilen tüm çalışmalar, örnek makale şablonu üzerinden hazırlanmış olmalıdır (şablonu indirmek için tıklayınız). Şablon indirildikten sonra, metinler şablonun ilgili kısımlarına, şablonda hiç bir değişiklik yapılmadan uyarlanmalıdır. Şablona uygun olmayan/şablon kullanılarak hazırlanmayan çalışmalar değerlendirmeye alınmadan yazar(lar)a iade edilecektir. Dikkat edilmesi gereken diğer hususlar ise şu şekildedir:
Türkiye Film Araştırmaları Dergisi’’ne gönderilen çalışmalar, MS Office Word programı kullanılarak, A4 boyutunda, sağ, sol ve üst kenarlardan 2,5 cm, alt kenardan 3 cm boşluk bırakılarak, normal yazı stilinde, Times New Roman yazı karakterinde, önce 0 nk sonra 6 nk, 1 satır aralığında ve iki yana yaslı olarak hazırlanmalıdır.
– Çalışmaların Türkçe ve İngilizce başlığı, her kelimenin ilk harfi büyük olarak sola yaslı yazılmalı, 14 punto ve kalın olmalıdır. Özet, Extended Abstract (Genişletilmiş İngilizce/Türkçe Özet), Giriş, Sonuç, Kaynakça ve diğer tüm ana başlıklar, sola yaslı, tüm harfleri büyük, 14 punto ve kalın olarak yazılmalıdır. İkinci düzey alt başlıklarda sözcüklerin sadece ilk harfi büyük olmalı, 12 punto ve kalın yazılmalıdır.
– Türkçe ve İngilizce özet metinleri 11 punto olmalıdır.
– Çalışmalar genel olarak, Türkçe Başlık, Özet, Anahtar Kelimeler, İngilizce Başlık, Abstract, Keywords, Giriş, Ana Metin, Sonuç, Genişletilmiş İngilizce/Türkçe Özet (Extended Abstract) ve Kaynakça akışını takip etmelidir.
_ Çalışmalar, genişletilmiş özetler dahil en az 5000 en çok 10000 kelimeden oluşmalıdır. 
– Her çalışmada, en az 150 en fazla 250 kelime aralığında Türkçe ve İngilizce özete yer verilmeli, Anahtar Kelimeler ve Keywords en az 5 en fazla 7 kelimden oluşmalıdır. Türkçe hazırlanan çalışmalar için özetler İngilizce, İngilizce hazırlanan çalışmalar için özetler Türkçe olmalıdır. Hazırlanan özetler kısaca, çalışmanın amacını, kapsamını, problemini, yöntemini, evren/örneklem grubunu ve elde edilen önemli bulgu ve sonuçları içermelidir. 
2. Referans göstermede, metin için kaynak gösterme yöntemi olan APA’nın (American Psychological Association) 6. edisyonu kullanılmalıdır. Gerek alıntılamalarda gerekse de bibliyografya kısmında yazarlar, Amerikan Psikoloji Derneği’nin yayımladığı Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu’nda belirtilen yazım kurallarını ve formatını takip etmelidir. Bu hususta Türk Kütüphaneciler Derneği’nin hazırladığı “Bilimsel Yayınlarda Kaynak Gösterme, Tablo ve Şekil Oluşturma Rehberi APA 6 Kuralları” isimli rehber kullanılmalıdır. Rehbere Erişim İçin: www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf 
3. Dergimize gönderilen çalışmalarda yer alan referansların MS Office Word içerisindeki referans yönetim aracı ile oluşturulması önerilmektedir.
4. Çalışmaların içeriğine dair tüm yasal sorumluluk yazar(lar)ına aittir. 
5. Çalışmaların imla ve noktalamasında Türk Dil Kurumu İmla Kılavuzu esas alınmalıdır.
6.
Yazar(lar)ın bir sayıda birden fazla makalesi yayımlanamaz.

Yayın Kuralları
1. 2021 yılında yayın hayatına başlayan Türkiye Film Araştırmaları Dergisi yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında yayımlanan, bilimsel nitelikli hakemli bir dergidir.
2. Türkiye Film Araştırmaları Dergisi’nde yer alan her cilt, Haziran ve Aralık aylarında yayımlanan iki sayıdan oluşmaktadır. Ayrıca editör ve yayın kurulunun uygun görmesi durumunda, ilgili cilde ek sayılar veya özel sayılar da eklenebilir.
3. Dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.
4. Tematik bir yayın anlayışını benimseyen Türkiye Film Araştırmaları Dergisi sadece sinema alanında akademik standartlara uygun biçimde hazırlanmış nitelikli ve özgün çalışmalara yer verilmektedir.
5. Dergimize yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaların, daha önce başka bir dergiye gönderilmemiş veya hiçbir mecrada yayımlanmamış olması gerekmektedir. Dergimizde, lisansüstü tezlerden üretilmiş çalışmalara, yayın politikası gereği yer verilmemektedir. Bununla birlikte, bilimsel toplantılarda (kongre, sempozyum vb.) sunulan bildirilerin tam metinleri, dijital veya basılı olarak yayımlanmamış olması ve makale formatı/içeriğine dönüştürülmüş olması koşuluyla, yayımlanmak üzere dergimize gönderilebilir.
6. Türkiye Film Araştırmaları Dergisi’ne makale gönderebilmek için yazarların ORCID ID numarasına sahip olması gerekmektedir.
7. Yazarların çalışmalarıyla birlikte, sisteme yüklemesi gereken diğer dosyalar şu şekildedir:
– Tüm yazarlar tarafından imzalanmış telif hakkı devir formu,
– Araştırma nesnesi insan olan çalışmalar için (saha araştırmaları, derinlemesine mülakatlar vs.) etik kurul izin belgesi,
– Araştırma nesnesi insan olan çalışmalar için (saha araştırmaları, derinlemesine mülakatlar vs.) katılımcılardan alınan bilgilendirilmiş onam formları,- Araştırma nesnesi insan olan çalışmalar için (saha araştırmaları, derinlemesine mülakatlar vs.) araştırmayı temsil eden örnek materyal (anket formu, görüşme dökümü, kodlama cetveli vs.),- Çalışmalarda kullanılan ölçek, görsel vs. gibi materyallerin, ilgili kişi ya da kurumdan izin alınarak kullanıldığını gösteren belge (var ise).
8. Dergimize gönderilen çalışmaların ana başlığında marka ismi, kurum ismi ve inceleme nesnelerine dair ibarelere (XX Markası Örneği, XX Kurumu Örneği, XX Filmi Örneği, XX Reklamı Örneği gibi) yer verilmemelidir. 
9. Dergimize gönderilen tüm çalışmaların, editör kurulu değerlendirmesine alınmadan önce ve hakem değerlendirme süreci tamamlanıp, çalışma dergimizde yayımlanmaya uygun görüldükten sonra ITHENTICATE aracılığıyla orijinallik kontrolü sağlanmaktadır.
10. Dergimize gönderilen çalışmalar için kabul edilebilir benzerlik oranının üst sınırı %15’dir. Bu sınırı aşan çalışmalar, değerlendirmeye alınmadan reddedilecektir. Bu nedenle, yazarların çalışmalarını dergimize göndermeden önce benzerlik oranı tespitinde bulunmaları faydalı olacaktır.